Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Lắp đặt cầu

Căn cứ vào Quyết định số 1857/QĐ-BGTVT ký ngày 26/6/2009 c ủa Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho nghề: Lắp đặt cầu.

Ban chủ nhiệm đã nghiên cứu nguyên tắc, quy trình xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia sau đó thực hiện việc xây dựng qua các bước sau:
– Họp Ban chủ nhiệm xác định nhiệm vụ v à phân công công vi ệc;
– Tổ chức tập huấn ph ương pháp khảo sát, phương pháp phân tích ngh ề, phân
tích công vi ệc, phương pháp xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề cho những người tham gia xây dựng;
– Nghiên cứu, thu thập thông tin về các ti êu chuẩn liên quan đến nghề Lắp đặt
cầu;

Đọc Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Lắp đặt cầu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *