Chuyên ngành đường

Đồ án tổ chức thi công đường ô tô ĐH Giao thông vận tải

– Cấp hạng kỹ thuật của đường : cấp II đồng bằng– Kết cấu mặt đường: Gồm 4 lớp:– Lớp mặt trên: 30 cm.– Lớp mặt dưới: 31 cm.– Lớp  móng trên: 32 cm.– Lớp móng dưới: 33 cm.Link download Đồ án tổ chức thi công đường ô tô ĐH Giao thông vận tải:https://drive.google.com/file/d/0BzngpfA0___3TDh5UVNkVEMyRE0/view